Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

TOLEO CARS1.Zawarcie Umowy wynajmu samochodu następuje na podstawie złożonego przez Klienta zapytania za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.toleocars.pl oraz oświadczenia Wynajmującego o akceptacji złożonej w ten sposób oferty Klienta.

2.Po złożeniu przez Klienta zapytania Wynajmujący prześle Klientowi oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji oferty wciągu 12 godzin od otrzymania od Klienta zapytania na wskazany przez Klienta adres e-mail.

3.W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym samochodu w klasie wybranej przez Klienta Wynajmujący zapewni Klientowi pojazd z wyższego segmentu, z bez zmiany stawki wynajmu obowiązującej dla najmu pojazdu, na który zostało złożone przez Klienta zamówienie.

4.Najemca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy nie zgadza się na zmianę pojazdu na pojazd z wyższego segmentu w terminie 7 dni od uzyskania informacji o braku możliwości wynajęcia zamówionego pojazdu.

5.W przypadku gdy nie ma możliwość zapewnienia Najemcy pojazdu z wyższego segmentu Wynajmujący w terminie do dnia wydania pojazdu Najemcy jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez żadnych kosztów.

6.Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:

a) zaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków wynajmu pojazdów poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji,

b) spełnianie warunków Regulaminu Wypożyczalni dostępnego na stronie www.toleocars.pl

c) złożenie zamówienia co najmniej 48 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym,

7.Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście.

8.Wypożyczalnia samochodów Toleo Cars nie udostępnia danych swoich klientów osobom trzecim. Wszystkie dane osobowe klientów wykorzystywane są tylko w procesie realizacji rezerwacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833).

9.Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@toleo.pl. Zaleca się podanie przez Wynajmującego w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Wynajmującego oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.

10.Wynajmujący rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Wynajmujący w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia.

Regulamin wypożyczalni samochodów TOLEO CARS

Obowiązuje od 26.03.2022 r.

Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady używania samochodów oraz prawa i obowiązki Stron w ramach umów zawieranych przez TOLEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000901895, posługująca się NIP 527-295-85-76, numer telefonu:

+ 48 734 000 515, adres e-mail: biuro@toleo.pl w ramach TOLEO CARS – wypożyczalnia samochodów.

2. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

3. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania może zostać:

3.1 Osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) Ukończyła 21 lat,

b) Posiada ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy, które, od co najmniej roku są ważne i które są honorowane na terytorium RP (a w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport). Z dokumentów tych mogą zostać sporządzone kopie, które będą przechowywane w bazie TOLEO CARS,

c) Przedstawi Wynajmującemu kartę płatniczą/kredytową/debetową, oprócz American Express,

d) Jest wpisana do CEIDG lub innego rejestru – jeżeli zawiera umowę najmu w zakresie swojej działalności gospodarczej

3.2 Osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹KC), której reprezentant zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby:

a) Przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu na dzień zawarcia umowy odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców oraz inny dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo) jeżeli umocowanie to nie wynika z odpisu KRS,

b) Przedstawi ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy oraz inny dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu,

Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub osobę wpisaną w umowie najmu, jako „dodatkowy kierowca” ww. wymogów, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania okresy wypowiedzenia. Wynajmujący jest uprawniony do weryfikacji przedstawionych dokumentów za pomocą dostępnych rejestrów (KRS, CEiDG), zaś w razie niezgodności może odmówić zawarcia umowy.

4. Samochód może być prowadzony wyłącznie przez osobę (spełniającą wymogi określone w pkt. 3 wymienioną w umowie najmu w pozycji „NAJEMCA” lub – za zgodą Wynajmującego – przez osobę wpisaną do umowy, jako „DODATKOWY KIEROWCA”.

5. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o ww. odwołaniu upoważnienia.

6. Najemca jest zobowiązany, aby postanowienia Regulaminu lub umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby, którym Najemca powierzył kierowanie samochodem, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie obowiązkiem naprawienia szkody przez Najemcę.

7. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą, chyba, że strony postanowią inaczej.

8. Przy zawarciu umowy najmu – jeżeli umowa ma zostać zawarta przez przedsiębiorcę w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (na firmę) – klient ma obowiązek podać szczegółowe dane firmy oraz przedstawić stosowne upoważnienie, w którym zawarte będą także dane osoby zawierającej umowę. W takim przypadku dane firmy muszą znajdować się na umowie, w polu „Najemca”. Wynajmujący ma prawo dokonać weryfikacji tych danych w dowolny sposób, w tym sporządzić ksero dowodu osobistego.

Wydanie i zwrot pojazdu

1.Przy zawieraniu umowy najmu, w przypadku niektórych grup klientów oraz pojazdów, na karcie płatniczej Najemcy może zostać dokonana pre – autoryzacja. O wysokości kaucji decyduje Wynajmujący. Kaucja uiszczona przez Najemcę stanowi zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu należności lub szkód, które mogą powstać podczas korzystania przez Najemcę z pojazdu.

2.Anulowanie rezerwacji na 48 godzin przed terminem podstawienia auta powoduje zwrot kosztów opłaconej rezerwacji. W innych przypadkach zwrot kosztów opłaconej rezerwacji nie przysługuje. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy, z którego opłacono rezerwacje.

3.W przypadku uszkodzenia auta, spóźnienia Klienta, bądź powstania jakichkolwiek innych należności TOLEO Sp. z o.o. jest uprawniona do pobrania odpowiedniej kwoty z uiszczonej kaucji. Najemca poprzez podpisanie Regulaminu jak i udostępnienie danych z karty płatniczej, wyraża zgodę na dokonanie dopełnienia pre – autoryzacji w razie ww. okoliczności. Brak podpisu Najemcy pod protokołem odbioru auta, nie powoduje utraty prawa przez Wynajmującego do pobrania wyznaczonej kwoty zawartej w Cenniku z ówcześnie pobranej pre – autoryzacji. Powyższe dotyczy także rezerwacji dokonywanych przez pośrednika.

4.Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem samochodu w chwili jego odbioru. Wszelkie uwagi Najemcy dotyczące stanu samochodu przy jego odbiorze powinny zostać uwzględnione w Protokole, z zastrzeżeniem wad ukrytych.

5.Wydanie i zwrot samochodu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w Umowie lub Zamówieniu/Zleceniu, na podstawie Protokołu podpisanego przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron. Z chwilą wydania samochodu, na Najemcę przechodzi ryzyko niezawinionego przez Wynajmującego ubytku, utraty lub uszkodzenia samochodu.

6.Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w terminie przewidzianym Umową lub Zamówieniem/Zleceniem. Samochód musi być zatankowany paliwem do poziomu z Protokoły z dnia wydania Najemcy oraz w stanie zgodnym ze stanem wydania, pogorszonym o ewentualne zużycia będące następstwem prawidłowego używania samochodu.

7.W przypadku zwrotu samochodu niedotankowanego paliwem do poziomu z Protokołu z dnia wydania Najemcy, Najemca zobowiązuje się ponieść koszt uzupełnienia paliwa.

8.W momencie zwrotu samochodu, pracownik Wynajmującego dokona oceny stanu samochodu. Uwagi wpisane zostaną do Protokołu.

9.Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny zegarowej jest bezpłatne. Zwrot samochodu po tym czasie powoduje naliczenie kolejnej pełnej doby.

10.Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej potwierdzonej mailowo: biuro@toleo.pl, tel. 734 000 515 Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać najmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję, jako przywłaszczony.

11.W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.

12.Poruszanie się samochodem poza granicami Polski jest zakazane za wyjątkiem uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia.

Obowiązki Najemcy

1.Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy. Najemca przyjmuje do wiadomości, i wyraża zgodę na fakt, że samochód może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

2.Najemca otrzymuje samochód czysty w środku i na zewnątrz i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie

3.Najemca lub osoba kierująca samochodem zobowiązane są używać samochód w sposób określony w umowie oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu a ponadto zobowiązują się do:

a) zamykania samochodu, włączania urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków samochodu przy każdorazowym wyjściu z samochodu;

b) wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł;

c) zapoznania się z dokumentacją samochodu i używania samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;

d) Stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa lub instrukcji obsługi samochodu;

e) niezwłocznie (lecz nie później niż w terminie 12 godzin od zaistnienia) zawiadomić Wynajmującego o nieprawidłowościach w pracy samochodu, a także do zawiadomienia Wynajmującego lub przedstawiciela Assistance zgodnie z marką używanego Pojazdu o uszkodzeniu, unieruchomieniu lub zniszczeniu samochodu (drogą telefoniczną na nr: +48 734 000 515 lub mailową na adres: biuro@toleo.pl);

f) zapłaty mandatów lub innych kar i opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność.

4. Koszt paliwa zużytego podczas najmu oraz koszt płynu eksploatacyjnych i płynu do spryskiwaczy szyb pokrywa Najemca.

5. Najemca nie może – bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie – oddać samochód osobie trzeciej do używania w podnajem, dzierżawę.

6. Samochód nie może być używany do zarobkowego przewozu osób w tym taxi, Uber i Bolt.

7. Pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Wynajmującego wszelkich kosztów poniesionych lub konicznych do poniesienia w celu przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego, zabronione jest:

a) palenie tytoniu w samochodzie;

b) używanie samochodu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy;

c) dokonywanie w samochodzie przeróbek lub zmian;

d) przekraczanie dopuszczalnej ładowności samochodu;

e) używanie samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach;

f) przewożenie w samochodzie zwierząt;

g) oklejanie samochodu jakimikolwiek materiałami;

h) przewożenie samochodem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie samochodu;

i) prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

8. Wszelkie koszty powstałe z eksploatacji samochodu w sposób niezgodny z regulaminem ponosi Najemca.

Awarie, uszkodzenia, kradzież samochodu

1.Najemca udostępni Wynajmującemu samochód lub osobiście uda się w miejsce wskazane przez Wynajmującego pod rygorem kary umownej w celu wykonania przeglądu okresowego, naprawy lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego.

2.Najemca ma obowiązek zgłoszenia Wynajmującemu konieczności wykonania przeglądu lub napraw w samochodzie.

3.Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. W przypadku pozostawienia poza miejscem zwrotu samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy, Najemca ponosi koszt holowania samochodu. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.W przypadku nie podstawienia samochodu do przeglądu przez Najemcę, co jest podstawą utraty gwarancji producenta samochodu, Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w wysokości 5000 PLN chyba, że powyższe nastąpiło z powodu siły wyższej.

5.Najemca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności wynikających ze szkód powstałych w samochodzie, w tym w jego elementach zewnętrznych i elementach wyposażenia wnętrza, spowodowanych przez Najemcę lub osobę, której powierzył samochód do używania.

6.W przypadku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy samochodu w pełnej wysokości, w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania; w sytuacji, gdy wartość naprawy samochodu będzie przewyższać kwotę przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania – do pokrycia różnicy między tymi kwotami.

Koszty te będą naliczane na podstawie kosztorysu sporządzonego przez autoryzowany serwis samochodowy wskazany przez Wynajmującego.

7. W przypadku kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest bez zbędnej zwłoki powiadomienie o tym fakcie Policji oraz powiadomienie Wynajmującego. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć:

a) druku zgłoszenia szkody znajdującego się w samochodzie;

b) kopii prawa jazdy Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała samochodem;

c) kopii dokumentu tożsamości Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała samochodem;

d) dokumentów samochodu;

e) kluczyków;

f) oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone lub jednostkę Policji przybyła na miejsce zdarzenia.

8. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.

9) Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką Wynajmujący poniósł w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia samochodu, w zakresie, w jakim szkoda nie została naprawiona w drodze wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, w szczególności do zapłaty wartości rynkowej samochodu, zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez autoryzowanego dealera wskazanego przez Wynajmującego.

10. Niezwłocznie po zwrocie samochodu lub po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami:

a) usunięcia szkód wynikłych z niewłaściwej eksploatacji samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, nieobjętych ryzykami w ramach polisy ubezpieczeniowej (np. drobne uszkodzenia karoserii);

b) utraty wartości rynkowej samochodu na skutek jego uszkodzenia w razie, gdy przyczyna uszkodzenia była zawiniona przez Najemcę lub osobę prowadzącą samochód.

Samochód zastępczy

1.W przypadku unieruchomienia samochodu na okres dłuższy niż 12 godzin Wynajmujący zapewni Najemcy inny samochód (samochód zastępczy w miarę możliwości w klasie podobnej do najmowanego) lub zwróci Najemcy czynsz proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w Umowie lub Zamówieniu/Zleceniu.

2.Samochód zastępczy, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, od momentu przekazania na podstawie Protokołu staje się samochodem docelowym i jego używanie stanowić będzie kontynuację Umowy lub Zamówienia/Zlecenia.

3.W przypadku szkody całkowitej lub jego kradzieży samochodu, Strony wspólnie postanowią o warunkach kontynuowania Umowy lub Zamówienia/Zlecenia z użyciem samochodu zastępczego, jako docelowego.

4.Najemcy nie przysługuje samochód zastępczy w przypadku:

a) szkody powstałej w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy;

b) utraty dokumentów samochodu, kluczyków/karty lub polisy ubezpieczeniowej z przyczyn leżących po stronie Najemcy;

c) unieruchomienia samochodu poza granicami RP;

d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu, a także przebicia opony.

Opłata najmu

1.Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (okres płatności) według stawki określone w Umowie lub Zamówieniu/Zleceniu. Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. Opłatę z czynsz pobiera się z góry.

2.W przypadku najmu z OC sprawcy – do przekazania Wynajmującemu, najpóźniej w chwili odbioru samochodu, druku pełnomocnictwa, podpisanego przez posiadacza pojazdu, który doznał szkody w związku z ruchem pojazdów, niezbędnego do rozliczenia bezgotówkowego.

3.Czynsz najmu zawiera ubezpieczenie samochodu w zakresie OC, NNW. Czynsz nie zawiera opłat za świadczenia dodatkowe, które w przypadku ich zamówienia przez Najemcę płatne są według cennika.

4.Na żądanie Najemcy zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zwrotu samochodu, Wynajmujący wystawi fakturę VAT. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

5.Wszelkie opłaty związane z uszkodzeniem, kradzieżą samochodu oraz opłaty za usługi dodatkowe będą rozliczane zgodnie z regulaminem.

6.Przy podpisaniu Umowy lub Zamówienia/Zlecenia Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję zgodnie z cennikiem, stanowiącą zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego względem Najemcy z tytułu przewidzianych w Umowie lub Zamówieniu/Zleceniu oraz regulaminu należności Wynajmującego. Dopuszcza się wniesie kaucji w gotówce lub poprzez pre-autoryzację karty kredytowej. Kaucja podlega zwrotowi (w całości lub w części) w przypadku braku stwierdzenia – podczas zwrotu samochodu – podstaw do jej zatrzymania w całości lub w części.

7.W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kosztów napraw, kaucja podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego do daty zakończenia naprawy lub ostatniej z napraw, a Wynajmujący w terminie 3 dni od tej daty zwróci Najemcy pozostałą część kaucji, jeżeli wartość naprawy lub napraw była niższa od wysokości kaucji.

8.Najemca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących opłat dodatkowych w kwocie netto + VAT:

1) Podstawienie/odbiór auta na terenie Warszawy – 50,00 PLN/20,00 PLN,

2) Podstawienie/odbiór auta w okolicach Warszawy – (do 30km) 100,00 PLN,

3) Podstawienie/odbiór auta powyżej 30 km – 1 PLN za każdy km,

4) Obsługa w godzinach 18.00-8.00 – 50,00 PLN,

5) Obsługa w dni świąteczne – 50,00 PLN,

6) Brak/zniszczenie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 300,00 PLN,

7) Brak/zniszczenie kluczyka bez pilota centralnego zamka – 400,00 PLN,

8) Brak/zniszczenie pilota centralnego zamka – 300,00 PLN,

9) Brak/zniszczenie kluczyka z pilotem centralnego zamka – 700,00 PLN,

10) Brak/zniszczenie oznaczeń firmowych (ramka, naklejka) – 200,00 PLN,

11) Brak/zniszczenie panelu radiowego – 300,00 PLN,

12) Nieautoryzowany wyjazd samochodu poza granicę RP – 1 000,00 PLN,

13) Palenie tytoniu w samochodzie – 500,00 PLN,

14) Brak kołpaka oryginalnego/zamiennika – 200,00/100,00 PLN,

15) Zwrot brudnego pojazdu – 200,00 PLN,

16) Pranie tapicerki – 400,00 PLN,

17) Utrata gwarancji z winy Najemcy – 5 000,00 PLN,

18) Brak dokumentów technicznych (książka serwisowa, instrukcja obsługi itp.) – 500,00 PLN,

19) Brak/uszkodzenie części samochodu, wyposażenia i innych elementów pojazdu opłata według cennika producenta + 20%,

20) Opłata Administracyjna za rozpoczęcie procedury przywłaszczenia samochodu

– 10 000,00 PLN,

21) Zwłoka w zwrocie pojazdu 1,5 stawki dobowej wynajmu za każdą rozpoczętą dobę,

22) Opłata administracyjna za każdą szkodę likwidowaną z polisy Auto-Casco od 500,00 PLN,

23) Udział własny w szkodzie całkowitej lub kradzieży – 3 000 PLN,

24) Zniesienie udziałów własnych – 50 PLN doba / 1 000 PLN miesiąc,

25) Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa 100,00 PLN,

26) Opłata Administracyjna za uzupełnienie paliwa aktualna cena za litr paliwa + 50 PLN za usługę

27) Zapłata opłat dodatkowych przewidzianych w powyżej, nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego żądania odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w k.c.

Postanowienia końcowe

1.Wszystkie ceny wymienione w regulaminie są cenami netto.

2.Wszelkie zmiany Umowy Najmu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego lub na adres email: biuro@toleo.pl .

4.Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.

5.Administratorem danych osobowych jest TOLEO Sp. z o.o. Dane osobowe są przetwarzane TOLEO Sp. z o.o. lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług TOLEO Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.Niniejszy regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, za wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c., które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.

7.Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz warunkami ubezpieczenia Pojazdu i zrozumiał ich treść oraz że:

a) podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie samochodem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;

d) nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

Regulamin do pobrania